9. Sınıf Tarih Konuları Nelerdir?

9. Sınıf Tarih Konuları Nelerdir?

9. sınıf tarih konuları hem okul yazılıları hem de TYT için önemli konulardır. Bu dönemde Tarih ve Zaman ünitesi, tarihin ne olduğunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklarken, tarihin öğrenme amaçlarını ve faydalarını ele alırken, aynı zamanda zamanın anlaşılması ve yorumlanması için kullanılan farklı yaklaşımları inceler. İnsanlığın İlk Dönemleri ünitesi ise yazı öncesi dönemlerde yaşayan insanların hayatlarını kanıtlara dayalı olarak çözümlemeyi hedeflerken, yazının icadının insanlık tarihindeki etkisini gözler önüne serer. Ayrıca, İlk Çağ'ın farklı medeniyet havzalarını, coğrafyanın ve iklimin yaşam tarzlarına etkilerini, siyasi gücün kaynaklarını ve hukuk sistemlerinin oluşturulmasındaki etkilerini açıklar. Bu öğretilenler de 9. sınıf tarih dersi yazılı sorularında sorulur. Biz de sizler için MEB müfredatına uygun konuları listeledik. 9. Sınıf tarih konuları şu şekildedir: 

9. Sınıf 1. Dönem Tarih Konuları 2023-2024

9. sınıf 1. Dönem Tarih Konularında ilk ünite Tarih ve Zaman ünitesidir. Bu ünitede tarihin ne olduğunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklarken, tarihin öğrenme amaçlarını ve faydalarını ele alırken, aynı zamanda zamanın anlaşılması ve yorumlanması için kullanılan farklı yaklaşımları inceler. İnsanlığın İlk Dönemleri ünitesi ise yazı öncesi dönemlerde yaşayan insanların hayatlarını kanıtlara dayalı olarak çözümlemeyi hedeflerken, yazının icadının insanlık tarihindeki etkisini gözler önüne serer. Ayrıca, İlk Çağ'ın farklı medeniyet havzalarını, coğrafyanın ve iklimin yaşam tarzlarına etkilerini, siyasi gücün kaynaklarını ve hukuk sistemlerinin oluşturulmasındaki etkilerini açıklar. Bu öğretilenler de 9. sınıf tarih dersi yazılı sorularında sorulur. Biz de sizler için MEB müfredatına uygun 9. Sınıf tarih konularını MEB müfredatına uygun şekilde sizlere listeledik. 9. Sınıf 1. dönem tarih konuları şu şekildedir:

 1. ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN
  1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.
  2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.
  3. Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder
 2. ÜNITE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
  1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.
  2. Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder.
  3. İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.
  4. İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyicietkisini analiz eder.
  5. İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir.
  6. İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.

9. Sınıf 2. Dönem Tarih Konuları 2023-2024

9. sınıf 2. Dönem tarih konularında daha çok Orta Çağ'da yeryüzünün siyasi ve ekonomik yapılarını, hukuki düzenlemelerin evrensel hukuk ilkelerine etkisini ele alınır. Türk dünyasının tarih sahnesine çıkışını, siyasi yapıları ve ilişkileri incelenir. İslam medeniyetinin doğuşunu, siyasi değişiklikleri ve ilmî faaliyetleri açıklar.Türklerin İslamiyet'i kabul sürecini, siyasi gelişmeleri ve devlet yapısını özetler. TYT tarih ve AYT ortak konular bulunmaktadır. 9. Sınıf 1. dönem tarih konuları şu şekildedir:

 1. ÜNITE: ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA
  1. Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır.
  2. Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar.
  3. Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri iletoplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.
  4. İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.
 2. ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
  1. Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.
  2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
  3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder.
  4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
  5. Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.
 3. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
  1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.
  2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.
  3. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.
  4. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.
  5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
 4. ÜNİTE: TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
  1. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir
  2. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar.
  3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’inkabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.
  4. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar.
  5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar.

9. Sınıf Tarih İlk Konu Ne?

9. sınıf tarih dersinin ilk konusu: “Tarih bilimine Giriş”tir. Bu ünite özetle şu şekildedir. Tarih bilimi içerisinde Tarih, insanların geçmişteki yaşamını ve ilişkilerini inceleyen sosyal bir bilim dalıdır. Bilimin özellikleri şunlardır: olayların zaman ve mekân bağlamında incelenmesi, neden-sonuç ilişkilerinin araştırılması, yazılı ve yazısız kaynaklara dayanması, deney ve gözlem yöntemlerinden farklı bir yaklaşımı olması.

Tarihçiler, kaynak arayışıyla başlarlar ve bu kaynakları tasnif, tahlil ve tenkit ederek bilgiyi sentezlerler. Tarih bilimi, tarihi olayları anlamaya ve açıklamaya yönelik farklı yaklaşımlara sahiptir.

Tarih biliminin yardımcı bilimleri ise coğrafya, arkeoloji, paleografya, filoloji, diplomatika, kronoloji, sosyoloji, nümizmatik, epigrafi, antropoloji, etnografya, kimya, felsefe ve iktisattır. Bu disiplinler, tarih olaylarını daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Tarih, tarih öncesi devirler (taş devri, cilalı taş devri, bakır, tunç ve demir devirleri) ve tarihi devirler (ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ) olarak iki büyük döneme ayrılır. Bu dönemler, insanların yaşamındaki önemli değişiklikleri temsil eder. Bu üniteyle 9. Sınıf öğrencileri lise hayatlarına tarih ile başlarlar. 

9. Sınıf Tarih Kaç Ünite Var?

9. sınıf tarih dersinde toplamda 6 ünite vardır. Bu altı ünite içinde bulunana kazanımlardan bazıları hem TYT’ de hem de AYT’ de sorulmaktadır. 9. Sınıf tarih dersinin bir diğer önemli noktası sonraki tarih konularını öğrenmede bir referans olmasıdır. Yani 9. Sınıf tarih dersinde eksiğiniz olmazsa hem TYT konularını öğrenirken zorlanmazsınız hem de AYT haliyle sonraki sınıf tarih derslerinde zorlanmazsınız.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

TYT. 9. Sınıf Tarih Konuları nelerdir?

TYT 9. Sınıf konuları şu şekildedir: Tarih ve Zaman, İnsanlığın İlk Dönemleri, Orta Çağ'da Dünya, İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri gibi üniteler yer alır. Her birinden TYT’ye girecek olan öğrenciler ve yazılı sınavlara hazırlanan öğrenciler sorumludurlar. Aynı zamanda AYT’de de bu konulardan soru gelmektedir. Bu konuda diğer bloglarımızı inceleyerek ağırlıklı olarak gelen konuları tespit edebilirsiniz. 

9. Sınıf Tarih Nasıl Çalışılır?

9. sınıf tarih şu şekilde çalışılır: 

 1. Ders Programı ve Müfredatı İncelemesi:Öncelikle ders müfredatına halim olun ve hangi konuların hangi dönemlerde işleneceğini hakkında çevrim içi araştırmalar yapın zaten bizler sizler için hazırladık.
 2. Düzenli ve Planlı Çalışma:Haftalık veya aylık bir çalışma programı oluşturursanız hangi konuyu ne zaman bitireceğiniz belli olur böylelikle dersi planlamanız daha kolay olur. Daha sonra haftalık planlarınızı günlük ajandanıza dağıtabilirsiniz. 
 3. Tarih Kitapları ve Kaynaklar: Okul müfredatına ve TYT- AYT sınav yapısına uygun kaynaklar seçin ve araştırın. Ders kitaplarınızı bu soru kitaplarıyla destekleyin.
 4. Konu Özetleri ve Kartları Oluşturma:Her ünitede bitiminde konuyu tekrar edin ve özetleyin. Özetleriniz hakkında karıştığınız kavramlar kartlar hazırlayın ve ara ara gözden geçirin.
 5. Tarihle İlgili Görseller Kullanımı:Tarihle ilgili resimleri, haritaları ve zaman bilgilerini kullanarak daha kalıcı bilgilerle çalışabilirsiniz. 
 6. Kavramlarla Çalışma Yapın:Tarih olaylarını ve kavramlarını nasıl ayırabileceğiniz üzerine çalışmalar yapın. Bulunulan dönem özelliklerini ve yaşanılan olaylarla ilişkisini özetleyin. Oluşturduğunuz kavramları birbiriyle ilişkilendirerek çalışın. 
 7. Soru Çözme Pratiği:Soru bankalarını, çıkmış sorular ve testlerüzerinden kendinizi geliştirinBu TYT- AYT öncesi iyi bir hazırlık olacaktır.
 8. Yanlışlarınızın Üzerine Gidin:Yapamadığınız soruların doğrularını öğrenin sadece doğrusunu öğrenmekle kalmayın o sorunun konusuyla ilgili unuttuğunuz yerleri tekrarınıza da alın.

9. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Tavsiyeleri- Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri şu şekildedir: 

Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğunu mutlaka deneyebilirsiniz. Çünkü Rehberim Sensin ailesi olarak; öğrencilerin eğitim süreçlerini, eksiklerini ve sınav yönetim becerilerini derinlemesine analiz ederek, yapay zekâ destekli bir dijital platformda sunuyoruz. 

Sadece analizlerle değil tüm plan program süreci ve öğrenci uzman ilişkisini profesyonelce kuruyoruz. Öğrencinin hızlı geliştirebileceği noktaları sistemimizle analiz edip danışmanlarımızla detaylı ele alıyoruz. Bu çerçevede her hafta güncellenen ve sadece öğrenciye tam kişiselleşen bir plan program oluşturuyoruz. Bu plan çerçevesinde birebir görüşmelerde öğrencilere hangi dersi, nasıl ve ne zaman çalışmaları gerektiğini detaylı bir şekilde öğretiyoruz.

Haftalık ve günlük plan çerçevesinde takip sayesinde öğrencilerin tekrar ihtiyaçlarını belirliyoruz. Unutulan konuları tespit edip otomatik olarak hatırlatmamız, öğrencilerin etkili bir şekilde tekrar yapmalarına yardımcı oluyor. Doğru tekrar yapmayı ve sistemli ilerletmeye odaklanıyoruz. Haftalık programları ve günlük çalışma planlarını kolayca yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Girilen sınavlar sadece testlerden ibaret olamadığı için psikolojik süreçleri de içinde barındırıyor. Haliyle uzmanlarımızın psikolojik danışman olmasından kaynaklı olarak da sınava dair kaygılarınızı ve psikolojik süreçlerinizi yönetmenizi sağlıyoruz.

Amacımız, öğrencileri kendine yeterli hale getirmek ve onlara özgüven kazandırmak. Bu sayede öğrenciler, tekrarları ve çalışma planlarını kendileri yönetebilir hale geliyorlar. Sonuç olarak, özgüvenleri arttıkça başarıları da artıyor.

9. Sınıf Tarih Kaynak Önerileri

9. sınıf tarih Kaynak önerilerine geçmeden önce sizin kaynak seçerken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar vardır bunlar: tarihten kaynak seçerken veya diğer ders içinde geçerli olarak öncelikle, kişiselöğrenme hızınızı, güçlü ve zayıf yönlerinizi anlama ve hangi konularda daha fazla destek veya kaynağa ihtiyaç duyduğunuzu belirleme sürecinde kendinizi tanımanız önemlidir. Kendi öğrenme tarzınıza ve seviyenize uygun kaynakları seçmek, öğrenme sürecinizi daha etkili hale getirir. Güvenilir ve kaliteli kaynakları tercih etmeli ve güvenilir akademik kaynaklardan yararlanmalısınız. Böylelikle tarih kaynak seçiminiz daha sağlam olacaktır. Ayrıca, öğrenme hedeflerinizi belirlemeli ve farklı kaynakları kullanarak daha geniş bir perspektif kazanmalısınız. Öğrenme deneyiminizi zenginleştirmek ve başarıya ulaşmak için bu adımları takip ederek doğru kaynak seçimi yapabilirsiniz. Ayrıca, sizin için piyasada bulunan 9.sınıf tarih dersinden değerli kaynakları derledik ve size bu konuda ışık olabilir hepsini inceleyip araştırmayı unutmayın. 9. Sınıf kaynak önerileri şu şekildedir:

9. Sınıf Tarih Soru Kitabı Palme Yayınevi

9. Sınıf Iceberg Tarih Soru Bankası Okyanus Yayınları

9. Sınıf Tarih Soru Bankası Aydın Yayınları

9. Sınıf Tarih Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları

9. Sınıf Tarih Dinamo Soru Bankası Tonguç Akademi

9. Sınıf Tarih Özet Delta Kültür Yayınları

9. Sınıf Tarih Soru Bankası Birey Yayınları

9. Sınıf Tarih Soru Bankası Fen Bilimleri Yayıncılık

9. Sınıf Tarih Özet Pano Yayınları

9. Sınıf Tarih Konu Anlatımı Nitelik Yayınları

9. Sınıf Tarih 3`ü 1 Arada Soru Bankası Puan Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Anlatım Föyü Eis Yayınları

9. Sınıf Tarih Soru Bankası Sınav Yayınları

9. Sınıf 40 Seans Tarih Okyanus Yayınları

9. Sınıf Tarih Kök Konu Anlatımlı Puan Yayınları

9. Sınıf Tarih Soru Bankası Basamak Yayınları

Diğer 9. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

9. Sınıf Matematik Konuları

9. Sınıf Kimya Konuları

9. Sınıf Biyoloji Konuları

9. Sınıf Coğrafya Konuları

9. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler