Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

İş bu kullanım sözleşmesine "Sözleşme", taraf olup, platform uygulaması içerisinde bulunan içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek ve tüzel kişiler "Danışan", Platform üzerinden danışanlara uzman danışmanlar tarafından hizmet sunan servis sağlayıcı ise bundan böyle “Platform” olarak anılacaktır

Danışanın 18 yaşından küçük olması halinde platform üzerinden hizmet alması velinin onayına bağlı olup danışan velisinin rızası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Danışan, Platform’ dan, “www.rehberimsensin.com/ mobil uygulama/ üzerinden ilgili danışmanlık hizmeti kapsamında sunulacak olan paketler içeriğindeki özelliklilerden ve danışma seanslarından faydalanabilecektir.

Bu nedenle taraflar aşağıdaki şartlar üzerinde mutabakata varmıştır.

MADDE 2-TANIMLAR

Bu sözleşmede adı geçen;

PLATFORM: Rehberim Sensin Bilişim Eğitim Danışmanlık ve Ticaret AŞ.

DANIŞAN: Platform uygulamasında bulunan içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişileri

DANIŞMAN: Platform üzerinden danışmanlara özel profil bilgilerini doldurmuş, uzmanlığını sunduğu resmî belgeler (sertifika, diploma vb.) ile belgelemiş olan ve uygulama aracılığıyla çevrimiçi ortamda biraraya geleceği Danışan’lara çevrimiçi danışmanlık hizmeti vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir.

Danışmanlık Hizmeti: Danışman ile Danışan’ın platform aracılığıyla bir araya gelmesi suretiyle sunulacak olan çevrimiçi danışmanlık hizmetini ifade etmektedir.

Üyeik Şartları: Detayları Sözleşme’nin 8. Maddesinde belirlenen ve Danışan’ın Platform’a üye olarak uygulamadan faydalanabilmesi için taşıması gereken şartları ifade etmektedir.

Veli: Danışmanlık hizmeti almak isteyen ancak 18 yaşını doldurmamış kişilerin her türlü yasal durum ve davranışından sorumlu olan kişiyi,

MADDE 3- KONU VE AMAÇ

İşbu Sözleşme Danışan ve Danışman arasında kurulacak olan Öğrenci danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ve öğretim sürecine ilişkin rehberlik faaliyeti şeklindeki hizmet ilişkisine dair şartlar ile Platform aracılık hizmetine dair detayların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu amaçla hazırlanan iş bu Sözleşme; danışanın (öğrenci), danışmanlık sürecine etkin katılımlarını sağlamak, eğitimlerine yönelik planlama ve hazırlandığı sınav veya faydalandığı ders dönemine yönelik süreç yönetimi konusunda bilgilendirerek danışanın bireysel potansiyellerini üst düzeye çıkarabilecekleri şartları oluşturmak ve danışanların akademik performansını arttırmaya yönelik etkin katılımını sağlamak konularında taraflar için bir yol haritası niteliği taşıyacaktır.

MADDE 4- SÖZLEŞME SÜRE VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme Danışan’ın Platform’a üye olarak kullanımına başlanmasıyla birlikte uygulanmaya başlar ve kullanıma devam edildiği müddetçe geçerli hukuki yapıyı oluşturur.

Platformdan alınacak olan online danışmanlık hizmeti, paketler halinde sunulmakta olup Danışan’ın hesabının kapanması/kapatılmasıyla birlikte Sözleşme sona erer. Ancak platformda danışanın üyeliği devam etmesi durumunda herhangi bir paketten faydalanmasa dahi bu Kullanım Sözleşmesi geçerli olacaktır.

Danışan tarafından ödenecek olan ücret ise, sunulan hizmetlerin paket dahilinde alınacak olması sebebiyle, Platform üzerinde ayrıca belirtilecektir.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

Platform hizmetlerinden faydalanmak üzere üyeliğini başlatan Danışan, Danışman ile arasında kurulacak olan ilişki kapsamında işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen şartları kabul etmektedir.

Danışan istediği zaman haklı gerekçelerin varlığı halinde hizmet aldığı Danışman’ı bulunduğu ay içinde en fazla 1 defa değiştirebileceği gibi Platform üyeliğini sonlandırma imkânına da sahiptir. 

Platformun, uygulamadaki ve web sitesindeki her türlü içeriği veya uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın değiştirme veya kaldırma hakkı saklıdır.

Danışanın, danışmanlık hizmeti noktasında randevu alabilmesi için öncelikle 4. Madde de belirtilen paketlerden birini seçip ilgili ücreti ödemiş olması gerekmektedir.

Platform üzerinden yapılacak her türlü bilgi, dokuman, hizmet, yazı, ifade ve benzeri paylaşımlarla ilgili sorumluluk bu paylaşımları yapan Danışan veya Danışman’a ait olup içerikler hakkında Platformun denetim veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

Danışan, Platformda çalışma, geliştirme, güncelleme veya bakım gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi halinde hizmetin geçici olarak durdurulabilme yetkisini kabul etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek güncellemelere ilişkin detaylı bilgi önceden danışana bildirilecek olup, danışman ile yapacağı görüşme hakkı saklıdır.

Randevu saatlerine riayet edilmemesi halinde ücret iadesi söz konusu olmayacaktır. Bu bakımdan geç kalan veya randevuya katılmayan Danışan ek süre veya ücret iadesi ya da sair bir talepte bulunamayacaktır.

Ancak haklı bir gerekçe sunulması halinde randevuların iptal edilmesi mümkün olup, bu durum belgelendirilmek suretiyle randevu saatinden en geç 24 saat önce bildirilmesi kaydıyla sonuç doğuracaktır. Böyle bir durumun varlığı halinde danışan danışma saatini 1 ay içerisinde en fazla 2 defa değiştirilmesini talep edebilecektir.

Bir aylık paket alınması halinde, danışan platform üzerinden her hafta 1 görüşme olmak üzere toplamda 4 online görüşme yapacaktır. Her bir görüşme ise en az 30 dakika olacaktır. Danışman gerek gördüğünde bu görüşme sayısı arttırılabilir ve ek ücret talep edilmez. Bu görüşmelere Danışan eğer kendinden kaynaklı sebeplerden dolayı katılmazsa görüşme hakkını kaybeder. Ek görüşme talep edemez ve ücret iadesi istenemez.

Platform, Danışman ile Danışan’ın bir araya gelmesi suretiyle sunulacak olan çevrimiçi danışmanlık hizmetini ifade etmektedir. Bu nedenle Danışman’lar tarafından sağlanacak olan hizmetin kalitesi veya niteliğine ilişkin platform tarafından garanti veya nitelik vaadi verilmemekte olup böyle bir gerekçe ile Platforma sorumluluk yöneltilemez. Danışman’ın kusuru sebebiyle doğan zararlarda Danışman bizzat sorumlu olup Platforma herhangi bir gerekçeyle rücu etme hakkı bulunmamaktadır.

Danışmanlar tarafından verilecek tavsiye, yönlendirme, öneri veya benzeri davranışlar hiçbir şekilde Platform açısından bağlayıcılık arz etmeyeceği gibi sorumluluk kaynağı sayılmaz.

Danışman’ın platforma hizmet sunmaktan vazgeçmesi ya da iş birliğinin sonlandırılması halinde, Danışan, danışmanı değiştirme ya da satın almış olduğu pakette kalan kısma ilişkin iptal ve para iadesi talep etme hakkına sahiptir.

Danışan üyelik kapsamında seçeceği kullanıcı adını genel ahlak kuralları ile başta telif, marka ve ticaret unvanı dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişi haklarını ihlal etmeyecek biçimde seçmekle yükümlüdür.

Platform faaliyeti kapsamında aracılık hizmeti sağlamakta olup, yasal veya ticari menfaat ve tercihler kapsamında üye kabulünde takdir hakkı saklıdır.

Danışan Platforma üye olurken paylaşması gereken ad, soyad, telefon ve talep edilecek diğer gerekli bilgilerin tam ve eksiksiz vermekle yükümlü olup bu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri güncel tutacağını taahhüt eder. Girilen bilgilerin eksikliği veya doğrulanamaması halinde platform Danışana sunulacak hizmet sonlandırma hakkına sahiptir.

Platformda yer alan kullanım paketleri tek bir Danışan’ın kullanımını kapsamakta olup kullanım hakkı hiçbir surette üçüncü bir şahsa devredilemez.

Her bir Danışan azami tek bir hesap açabilecek olup mükerrer açılan hesaplar herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın Platform tarafından kapatılacaktır.

MADDE 6- DANIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Danışan, Danışman tarafından Platform aracılığıyla sunulan online danışmanlık hizmetlerine ilişkin aşağıdaki hususların bilincinde olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir:

Platform üzerinden sunulan danışmanlık hizmeti Online danışmanlık şeklinde olup, yüz yüze danışmanlık hizmeti yerine geçmemektedir.

Platform, sadece danışan ile danışmanın bir araya gelmesini sağlayan ve platform üzerinden sunulan hizmete aracılık etmektedir. Bu nedenle Danışman’lar tarafından sağlanacak olan hizmetin kalitesi veya niteliğine ilişkin platform tarafından garanti veya nitelik vaadi verilmemekte olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Danışan, Danışmanan’ın sunacağı hizmet sırasında dikkate alması gereken her türlü bilgiyi eksiksiz olarak Danışman’la paylaşmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sorumluluk kusurları oranında Danışan ve Danışman üzerinde olup aracılık hizmeti sunan Platform’un herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Hizmetten faydalanabilmek için öncelikle, Platform’da duyurulan danışmanlık ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir. Danışan Platform’da yer alan ücretin herhangi bir zamanda tek taraflı olarak güncellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Danışan, Danışman tarafından kendisine sunulan hizmetin ayıplı olduğunu tespit ettiği takdirde Platforma durumu en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.  Benzer şekilde Danışan, Danışman’ın uzmanlığından şüphe ettiği veya hizmetin ayıplı olduğu durumlarda Platforma hizmetinin kalitesini koruyabilmesi için gecikmeksizin bilgi vermekle yükümlüdür.

Danışan aşağıdaki fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

 1. Danışman’lara sosyal medya hesaplarından ulaşmak, platform izni olmadan mesaj atmak, herhangi bir suretle Platform izni olmaksızın haricen iletişime geçmek,
 2. Maddi çıkar sağlamak amacıyla para istemek, banka hesap bilgisi paylaşmak ve benzer fiiller,
 3. Başka site, marka, ürün, hizmet ve benzer içerik hakkında reklam ve tanıtım faaliyeti yapmak,
 4. Danışma seansına zamanında girmemek veya katılmamak, hazırlıksız katılmak, kılık kıyafet kurallarına uygunsuz bir şekilde katılmak.

Danışmanlık hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla, platform tarafından gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- FİKRİ HAKLAR

Hizmet içeriğinin tamamı, yazılımlar, konsept, tasarım, fotoğraflar ve diğer detaylara ilişkin olmak üzere her türlü telif, marka, patent ve diğer gayrımaddi haklar maddi ve manevi boyutlarıyla ve kullanım haklarını da kapsayacak şekilde yalnızca Platforma ait olup Taraflar bunlara ilişkin kopyalama, izinsiz kullanım, çoğaltma, pazarlama, dağıtma, iletme, mühendislik, tersine mühendislik ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- GİZLİLİK

Platform, sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra da, danışana ilişkin her türlü özel veya gizli bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Danışmanlık hizmeti esnasında Taraflar arasında yapılan yazışmalar, gönderimler ve her türlü vasıtayla yapılan görüşmeler yoluyla elde edilen Bilgiler gizlilik kapsamındadır.

Platform, iş bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetleri doğrultusunda elde ettiği/edeceği, hiçbir kişisel veriyi sözleşme amacının dışında (“Kişisel Veri”) kullanmayacak, toplamayacak, işlemeyecek, arşivlemeyecek ve gerek yurt içi gerekse de yurtdışındaki hiçbir kişi veya kuruma aktarmayacaktır.

Ancak görüşmeler güvenlik ve danışmanlık hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Platform ve Danışman tarafından kayıt altına alınacaktır. Danışan, danışmanlık hizmeti esnasında her ne suretle olursa olsun görüşmeleri kayıt altına almamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Platform, KVKK kapsamında pazarlama ve reklam faaliyetlerinde verileri 3. Şahıs şirketler ve aracı kurumlarla kullanabilir, paylaşabilir, toplayabilir, arşivleyip işleyebilir.

Danışanlarımızın ve iş birliği yapan danışmanlarımızın güvenliğini ve danışmanlık hizmet kalitesinin arttırılması açısından yapılan görüşmeler öncesinde bilgi vermek şartıyla kayıt altına alınır. Söz konusu ses kaydı ve yapılan görüntülü görüşme kayıtları Kişisel veri niteliğinde olması hasebiyle danışman, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmak, faaliyetlerini 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla uygun şekilde yürütmek yükümlülüğü altındadır.  Ancak Platform aşağıda belirtilen durumlarda kişisel verileri ihlal edebilir.

 1. Kişinin kendisi veya vasisi istiyorsa,
 2. Kişinin açık ve yüksek intihar riski varsaü,
 3. Kişi başkalarına karşı saldırgan planlar belirtiyor ise,
 4. Kişinin ölümcül bir hastalığı var ve bu bilgiyi bulaştırabileceği kişiler ile paylaşmayı reddediyor ise,
 5. Kişi taciz veya istismar görmüş ise,
 6. Kişi bir başkasını taciz veya istismar ediyor ise,
 7. Mahkeme veya yasal merciler bilgi talep ediyor ise,
 8. Eğitim faaliyetlerini engelleyen travmatik durum var ise
 9. Eğitim çerçevesinde konsültasyon amaçlı Rehberim Sensin danışmanları arasında kullanılabilir.

Rehberim Sensin projesi kapsamında öğrenciler ile paylaşılan sözlü, görsel, örnekler veya modeller, tasarımlar, fikirler, raporlar, kavramlar, sistemler ile açıklanan yazılı olan ve olmayan bilgiler gizlilik kapsamındadır.

Danışan, Platform üzerinden aldığı danışmanlık faaliyeti kapsamında, yapılan her türlü görüşme içeriğini gizli bilgi olarak kabul ettiğini, gizliliği de mutlak surette koruyacağını ve aksi yazılı olarak Platform tarafından talep edilmedikçe hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmeyeceğini, her ne maksatla olursa olsun parasal veya parasal olmayan menfaatler de dahil olmak üzere herhangi bir şey karşılığında veya karşılıksız olarak, üçüncü şahıs konumundaki herhangi bir kişi, şirket veya kuruma vermeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple danışan gizli bilgi niteliğindeki görüşmelerin gizliliği noktasında her türlü önlemi almak zorundadır.

Danışmanlık hizmeti sözleşmenin yenilenmemesi ya da alınan aylık danışmanlık paketin bitmesi halinde sona erer. Sözleşmenin feshi ile birlikte Platforma bağlı hiçbir danışmanla görüşme yapılamaz.

Danışan, iş bu sözleşme çerçevesinde tanımlanan gizliliğin ihlali durumu ile yine sözleşme kapsamında program, proje, tasarım ile çizelge ve araçları iş bu sözleşme maddelerine aykırı kullanması durumda Platformu uğratmış olduğu zararı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Platform; Sözleşme’nin sona ermesi ile Kişisel Veriler ’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun bir biçimde sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini kabul eder.

MADDE 9 -KAYIT SİLME ve ÜCRET İADESİ

Kaydı silinecek Danışmanın, Platforma herhangi bir borcunun bulunmaması gereklidir. Aksi halde borcu tahsil edildikten sonra kaydı silinir.

Danışan, almış olduğu paketin bitiminde yapılan bildirime rağmen seçmiş olduğu pakete ilişkin yenilenme süresi olarak belirlenen 3 gün içinde ödemeyi gerçekleştirmemesi halinde platformda satın almış olduğu paket içeriğindeki özelliklere erişimi engellenecektir.

Danışan tarafından almak istediği pakete ilişkin yaptığı ödemeler, ücretini yatırdığı tarihi izleyen on beş gün içerisinde, aldığı paket video ders kendisine verilen tüm matbu evrak ve dosyalarla birlikte yazılı olarak iptal talebinde bulunursa, ön kayıt ücretini hiçbir kesinti yapılmaksızın iade alabilir. Danışan, bunun haricinde Cayma Hakkı’nın istisnalarının düzenlendiği 15. Maddesinin ğ fıkrası uyarınca; ‘Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler’ ve e fıkrası uyarınca “Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.” cayma hakkının istisnası niteliğinde olduğunu ve ücretinin iadesinin olmadığını bilir ve kabul eder.

Kayıt silme tarihi, ilgili müracaat dilekçesinin Platforma ulaştığı tarihtir.

Haklı bir nedene dayanmayan ve haklı nedeni belgeleyemeyen danışan yatırdığı ücretin iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10- PLATFORMUN İDARESİ

Söz konusu platformun ve danışmanlık hizmetinin yöneticisi REHBERIM SENSIN BILISIM EGITIM DANISMANLIK VE TICARET AŞ olup, sözleşme çerçevesindeki işlerin koordine edilmesinden, ödeme için makbuzların, faturaların alınmasından ve onaylanmasından sorumlu olacaktır. Danışan ve Danışman, doğrudan doğruya Program Yöneticisine karşı sorumlu olacaktır.

MADDE 11- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak tüm anlaşmazlıklarda Erzurum merkez icra daireleri ve Erzurum merkez mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıkların mahkemeye intikal etmiş olması, işlerin hiçbir şekilde durması veya yavaşlamasına sebep teşkil etmeyecektir.

Mahkemeye başvurulmuş olması sözleşme konusu işlerin yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına engel teşkil etmeyecektir.

MADDE 12- SÖZLEŞMENİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

Taraflar, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü geçersiz addedilirse bu geçersizlik Sözleşme’nin geri kalan hükümlerini geçersiz kılmayacak ve kalan hükümlerin geçerliliğini koruyacağını kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 13- MÜCBİR SEBEP

"Mücbir Sebep" Taraflar'ın kontrolünde olmayan ve işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, aşırı yağmur, yangın, salgın hastalık, savaş, sivil ayaklanmalar, doğal afetler, resmi makamların müeyyide ve talimatları, patlama, ürün ikmalini, danışman çalışmasını imkansız kılacak olaylar, kısıtlar gibi haller dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm durum ve nedenlerdir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, diğer tarafa durumu derhal ve mümkünse yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte gecikiyor veya yerine getiremiyorlarsa ve işbu gecikme ve yerine getirememe Mücbir Sebep'ten kaynaklanıyorsa taraflar mücbir sebep hali ortadan kalkana kadar sorumlu tutulmayacaklardır. Mücbir sebep halinin onbeş (15) günden uzun sürmesi durumunda taraflar sözleşmenin devamı konusunda karşılıklı müzakere ile karar vereceklerdir.

Rehberim Sensin Bilişim Eğitim Danışmanlık ve Tic. A. Ş.
Adres: Sancak Caddesi No:9 Palandöken/Erzurum