10. Sınıf Tarih Konuları Nelerdir?

10. Sınıf Tarih Konuları Nelerdir?

10. sınıf tarih konuları TYT ve AYT sınavlarında sorulmaktadır. MEB müfredatına uygun olarak her ünitede öğrencilerin belli kazanımları edinip sınavlarda sorumlu olduğu yerleri yansıtması beklenilir. Bu noktada 10. Sınıf dönemlerinde işlenilen konuları ve alt kazanımlarını öğrencilerin bilmesi gerekmektedir. Doğru öğrenmek de süreçte önem kazandığından altta doğru kaynakları ve doğru nasıl 10. Sınıf tarih çalışılırsınız anlattık.10. Sınıf tarih konuları şu şekildedir:

10. Sınıf 1. Dönem Tarih Konuları 2023-2024

10. sınıf 1. dönem tarih dersi konuları birinci dönem MEB uyumlu programı dört ana üniteden oluşuyor. İlk ünite, Selçuklu Türkiyesi'nin yerleşme ve devletleşme sürecini, Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki siyasi gelişmeleri ve Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini ele alır. İkinci ünite, 1302-1453 dönemindeki siyasi olayları ve Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunu, devletleşme sürecini, fetihleri, Türk siyasi birliği çabalarını ve Timur ile mücadeleyi inceler. Üçüncü ünite, Osmanlı'nın askeri yapısını, tımar sistemi ve Yeniçeri Ocağı'nın Osmanlı devletleşme sürecine etkilerini ele alır. Dördüncü ünite, Osmanlı medeniyetini, Sûfîlerin ve âlimlerin etkilerini, devlet idaresi yapısını, kültürel değişiklikleri ve sanat faaliyetlerini inceler. Bu üniteler, Osmanlı İmparatorluğu'nun temelini, tarihini, askeri ve kültürel gelişmelerini özetler. Bu dönemin kazanımlarını detaylı incelemeniz ve bilinçli çalışmanız için müfredata uygun paylaştık.10. sınıf 1. dönem tarih konuları şu şekildedir:

1. ÜNİTE: YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

 1. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 2. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder.
 3. Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.
 4. Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
 5. İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.
 6. Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder.

2. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453)

 1. 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 2. Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder.
 3. Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder.
 4. Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder.
 5. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.
 6. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir.

3. ÜNİTE: DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

 1. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar.
 2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir.
 3. Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder.

4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

 1. Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisini kavrar.
 2. Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder.
 3. Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder.
 4. Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.

10. Sınıf 2. Dönem Tarih Konuları 2023-2024

10. sınıf 2. dönem tarih dersi MEB müfredatına göre 3 ana üniteden oluşur. Sırasıyla; "Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)" ünitesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini ve dünya gücü haline gelmesini ele alır. "Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı" ünitesi, Topkapı Sarayı'nın rolünü ve merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri inceler. "Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni" ünitesi ise Osmanlı toplumunun yapısını ve ekonomisini analiz eder. Öğrencilerin bu kazanımları doğru öğrenip sınavlarda performansa yansıtması beklenilir. 10. Sınıf 2. dönem tarih konuları şu şekildedir:

5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595)

 1. 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 2. İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar.
 3. Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının
 4. Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.
 5. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 6. Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.
 7. Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder.
 8. Osmanlı Devleti’nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder.

6. ÜNİTE: SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI

 1. Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.
 2. Osmanlı Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder.

7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ

 1. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder.
 2. Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinin İslam kültürünün etkisiyle geçirdiği dönüşümü analiz eder.
 3. Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde tarımsal üretimin önemini fark eder.
 4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder.
 5. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini kavrar.

10. Sınıf Tarih İlk Konu Ne?

10. sınıf tarihteki ilk konu: “Yerleşme Ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi” ünitesidir. Bu ünite içerisindeki konular kazanım olarak Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başladığı dönemden Türkiye Selçuklu Devleti'nin çöküşüne kadar olan süreci ele almaktadır. Türk göçlerinin Anadolu'ya etkileri incelenirken, ilk Türk siyasi oluşumlarının iç ve dış ilişkileri üzerinde durulur. Aynı zamanda Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörler açıklanırken, Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla mücadelesinin sosyokültürel sonuçları ele alınır. Moğol istilasının Anadolu'da yarattığı siyasi ve sosyal değişim de analiz edilir.Öğrencilerin öğrenmesi beklenilir.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

10. Sınıf Tarih Kaç Ünite Var?

10. sınıf tarih dersinde toplamda 7 ünite vardır. Bu üniteler çerçevesinde tarih dersinde öğrencilerin öğrenmesi gereken kazanımlar mevcuttur. Bu kazanımlar göre yazılılar ve ÖSYM tarafından YKS hazırlanır. Özellikle ders kitaplarınızdaki önemli noktalara eğilmeyi unutmayın.

10. sınıf tarih dersinde toplamda 7 ünite vardır. Bu üniteler çerçevesinde tarih dersinde öğrencilerin öğrenmesi gereken kazanımlar mevcuttur. Bu kazanımlar göre yazılılar ve ÖSYM tarafından YKS hazırlanır. Özellikle ders kitaplarınızdaki önemli noktalara eğilmeyi unutmayın.

TYT 10. Sınıf tarih konuları sadece TYT’de sorulmuyor aynı zamanda AYT’de bilgi ağırlıklı olarak gelmektedir.

Tarih 10. Sınıf konuları şu şekildedir: SelçukluTürkiye’sinde Erleşme ve Devletleşme Süreci, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453), Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler, Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti, Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595), Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı, Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni başlıkları altında Osmanlı tarihinin farklı dönemlerini ve önemli unsurlarını kapsamaktadır.

10. Sınıf Tarih Nasıl Çalışılır?

10. sınıf öğrencilerin tarih derslerine hem TYT hem AYT hem de okul sınavları için etkili bir şekilde hazırlanmaları için aşağıdaki adımları izleyebilirler. 10. Sınıf tarih çalışması şu şekildedir:

 1. Ders müfredatını inceleyin ve çevrim içi araştırmalar yaparak hangi konuların hangi dönemlerde işleneceğini öğrenin.
 2. Düzenli ve planlı çalışma için haftalık veya aylık bir çalışma programı oluşturun. Bu şekilde hangi konuyu ne zaman bitireceğiniz belli olur, ve haftalık planlarınızı günlük ajandanıza dağıtabilirsiniz.
 3. Okul müfredatına ve sınav yapısına uygun tarih kitapları ve kaynaklar seçin. Ders kitaplarınızı bu soru kitaplarıyla destekleyin.
 4. Her üniteyi bitirdikten sonra konuyu özetleyin. Özetleriniz hakkında karıştığınız kavramları kartlar halinde hazırlayın ve ara ara gözden geçirin.
 5. Tarihle ilgili görselleri kullanarak daha kalıcı bilgilere ulaşmaya çalışın. Resimler, haritalar ve zaman bilgileri öğrenmeyi destekleyebilir.
 6. Tarih olaylarını ve kavramlarını ayırmak ve ilişkilendirmek için çalışmalar yapın. Bulunulan dönemin özelliklerini ve yaşanan olaylarla ilişkisini özetleyin.
 7. Soru çözme pratiği yaparak kendinizi geliştirin. Soru bankaları, çıkmış sorular ve testler bu konuda faydalı olacaktır.
 8. Yaptığınız hataları düzeltmek için yanlış cevapladığınız soruların doğrularını öğrenin ve bu soruların konularını tekrar edin.

Bu adımları takip ederek tarih dersine daha etkili bir şekilde hazırlanabilirsiniz.

10. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri şu şekildedir:

Öğrenci Koçluğu, Rehberim Sensin ‘in hem sınav yönetimi açısından hem uzmanlık açısından benzersiz profesyonellikle iç içe öğrenci koçluğu sunuyoruz. Biz, öğrencilerin eğitim süreçlerini en ince ayrıntısına kadar analiz ederek, eksikliklerini ve sınav yönetim becerilerini tespit ederiz. Üstelik, bu analizlerin ötesine geçer, öğrencilerin her birine özel, yapay zekâ destekli bir dijital platform üzerinden takibini yaparız.

Sadece analizlerle yetinmiyor, aynı zamanda tüm planlama ve program sürecini, öğrenci-uzman ilişkilerini profesyonelce yönetiyoruz. Öğrencilerin hızlı bir şekilde geliştirebileceği alanları, özel sistemimizle tespit edip, uzman danışmanlarımızla ayrıntılı bir şekilde ele alıyoruz. Her öğrenci için haftalık güncellenen ve tamamen kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı oluşturuyoruz.

Bu kişiselleştirilmiş planlar çerçevesinde, öğrencilere hangi dersi, ne zaman ve nasıl çalışmaları gerektiğini detaylı bir şekilde öğretiyoruz. Haftalık ve günlük programlar sayesinde öğrencilerin ihtiyaçlarını sürekli olarak takip ediyoruz. Unutulan konuları tespit edip otomatik hatırlatmalarla, öğrencilere etkili bir şekilde tekrar yapma fırsatı sunuyoruz.

Ayrıca, sadece testlere odaklanmanın yetersiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, psikolojik danışmanlarımız, sınav kaygıları ve psikolojik süreçler konusunda öğrencilere destek sağlıyor. Amacımız, öğrencileri kendi başlarına işlerini yönetebilir hale getirmek ve onlara özgüven kazandırmaktır. Bu sayede öğrenciler, tekrarları ve çalışma planlarını kendi başlarına etkili bir şekilde yönetebilirler.

10. Sınıf Tarih Kaynak Önerileri

10. sınıf öğrencileri ve YKS sınavına hazırlananlar için kaynak seçimi oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle kaynakları seçerken aşağıdaki adımları izleyerek daha doğru adımlarla kaynaklarınızı nokta atışı seçebilirsiniz. 10. Sınıf Tarih kaynakları seçerken de alttaki adımlarla dikkat edebilirsiniz.

 1. Öğrenme hızınızı ve güçlü/yetersiz yönlerinizi değerlendirerek hangi konularda ekstra destek gerektiğini belirleyin.
 2. Bireysel rehberlik hizmetlerinden yararlanarak özel ihtiyaçlarınıza uygun kaynaklar konusunda profesyonel bir rehberden destek alın. Rehber öğretmeninizle iş birliği yaparak size en uygun kaynakları belirleyin.
 3. İnterneti etkili bir şekilde kullanarak ders materyallerini ve kaynakları araştırın.
 4. Seviyenize uygun kaynakları tercih ederek öğrenme sürecinizi daha verimli hale getirin.
 5. Kaynaklarınızı seçerken güvenilir ve kaliteli kaynakları tercih edin. Kaynaklar hakkında doğru incelemeleri okuyun ve önerileri araştırın.

Doğru kaynak seçimi, öğrenme sürecinizde doğrudan etkili olduğu için kaynak araştırmanızı doğru yapmanız sizler için daha faydalı olacaktır. Biz de sizler için bu konularda piyasada çok tercih edilen kaynakları derledik inceleyebilirsiniz.10. Sınıf Tarih kaynak önerileri şu şekildedir:

 • 10. Sınıf Tarih Soru Kitabı Palme Yayınevi
 • 10. Sınıf Tarih Özet Delta Kültür Yayınları
 • 10. Sınıf Tarih Soru Bankası Aydın Yayınları
 • 10. Sınıf Iceberg Tarih Soru Bankası Okyanus Yayınları
 • 10. Sınıf Tarih Anadolu Seti Çap Yayınları
 • 10. Sınıf Tarih Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları
 • 10. Sınıf Tarih Pro Soru Bankası Yayın Denizi Yayınları
 • 10. Sınıf Tarih Kazanım Hücreli Soru Bankası Seviye Yayınları
 • 10. Sınıf Tarih Soru Bankası Birey Yayınları
 • 10. Sınıf Tarih Ders Anlatım Föyü Eis Yayınları
 • 10. Sınıf Tarih Soru Bankası Sınav Yayınları
 • 10. Sınıf Tarih Soru Bankası Limit Yayınları
 • 10. Sınıf Tarih 3`ü 1 Arada Soru Bankası Puan Yayınları
 • 10. Sınıf Tarih Protest Soru Bankası Bilfen Yayıncılık
 • 10. Sınıf Tarih Kök Konu Anlatımlı Puan Yayınları
 • 10. Sınıf Tarih Ödev Fasikülleri Aydın Yayınları
 • 10. Sınıf Tarih Soru Kütüphanesi Soru Bankası Paraf Yayınları
 •  

Diğer 10. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

10. Sınıf Matematik Konuları
10. Sınıf Fizik Konuları
10. Sınıf Kimya Konuları
10. Sınıf Biyoloji Konuları
10. Sınıf Coğrafya Konuları
10. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler