Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda (“Rehberim Sensin”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

1. Kurum hukuk işlerinin icrası/takibi, Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve yargı makamlarına kanunlarda gösterilen haller dahilinde bilgi-belge temini,

2. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

3. Çalışan adayı/ stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,

4. Verilerin anonim hale getirilerek araştırma amacıyla istatistiki faaliyetlerde kullanılabilmesi,

5. İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

6. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

7. Kuruma talep ve şikayetlerini ileten Kişisel veri Sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep/şikayet yönetiminin sağlanması,

8. Bina, personel ve ziyaretçi güvenliğinin temini,

9. BinaKurumumuz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız için gereken çalışmaların ilgili birimlerce yapılması,

10. İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi,

11. Kurumun kamuoyunda bilinirliğinin sağlanması ve güncelliğinin korunabilmesi için internet sayfası ve sosyal medya hesaplarının güncel verilerle sürekliliğinin sağlanması, tanıtım ve reklam süreçlerinin yönetilmesi,

12. www.rehberimsensin.com internet sitesi üzerinden başvuru ve iletişim yollarıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde, sizlere satın alma desteği ya da teknik destek sağlayabilmek,

13. Personele ilişkin maaş ödeme, avans, prim, ikramiye vb. ödeme faaliyetlerinin yürütülmesi, Kurum içi yazışmaların yapılması,

14. Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,

15. Kurumdaki organizasyon ve etkinlik (seminer, konferans, toplantı, eğitim, sempozyum vb.) yönetimi süreçlerinin işlerliğinin sağlanarak kamuoyuna duyurulması,

16. Kurum adına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı öncülüğünde yeni stratejilerin geliştirilebilmesi, eski stratejilerin güncellenebilmesi ve gerekli analizlerin yapılması,

17. Rehberim Sensin içeriklerinden, Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,

18. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve yıllık birim faaliyet raporlarının oluşturulabilmesi amacıyla mevzuatta gösterilen usullerle arşiv tutulması

19. KVKK kapsamında yapılacak ilgili kişi başvurularının alınması ve yanıtlanabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Kurum tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

-İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, T.C. kimlik no, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, nüfus cüzdanı, SGK numarası bilgileri.

İletişim Bilgileri: İkamet adresi, telefon numarası ve e-posta adresi, KEP adresi, Kuruma tarafınızla iletişim kurulması için bildirilen telefon numarası, faks numarası veya ulaşılabilmek için rıza ile Kuruma bildirilen tüm diğer iletişim yollarına ilişkin bilgiler.

Çalışma ve Eğitim Bilgileri: Kurum’a iş başvurusu için doldurulan başvuru formu, kayıt evrakı kapsamında ve/veya Kurum resmi e-posta adresi olan www.rehberimsensin.com adresine gönderilen iş başvuru formlarında yahut Kariyer.com, LinkedIn gibi online platformlardan yapılan ya da fiziki başka başvuru usulleri kullanılmak suretiyle edinilen kimlik bilgileri, ilgili kişinin iş durumuna ait bilgiler, iletişim bilgileri ile eğitim durumuna ait (“Üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu, kimya bölümü mezunu” gibi) bilgiler ve geçmiş mezuniyet bilgileri, katılım sağlanan kurs/seminer bilgileri, sertifika bilgileri ile ulusal yahut uluslararası sınav sonuçları.

Finansal/Mali Bilgileri: Maaş ve yan hakların ödenmesi, fazla ve yersiz alınan ödemelerin iadesi, döner sermayeden yapılacak ödemelerin gerçekleştirilebilmesi, Kurum dışı görevlendirmelerde ödemelerin yapılabilmesi amacıyla edinilen; banka isim ve şube bilgisi, banka hesap no bilgisi, IBAN no bilgisi.

Görsel/İşitsel Bilgiler: Kurum’un düzenlediği konferans, seminer, tiyatro gösterisi, sergi, münazara ve benzeri etkinliklerde etkinlikle ilgili olarak; etkinliği tanıtmak, duyurmak, yaygınlaşmasını sağlamak gibi amaçlar için etkinliğin gerçekleştiği yerin ve katılanların durağan veya akan görüntüleri ve/veya sesleri ile Kurum merkez, şube ve temsilciliklerinde güvenliği sağlamak için kurulmuş olan kameraların sağladığı görsel/işitsel bilgiler. Söz konusu etkinliklerde elde edilen görsel/işitsel bilgiler Kurum faaliyetlerini aşmayacak ve etkinliğin amacı ile sınırlı olacak şekilde Kurum’un internet sitesinde, Kurum tarafından kullanılan sosyal paylaşım platformlarında, Kurum tarafından basılan eserlerde kullanılabilecektir. Yahut Kurum’un izniyle ve kontrolü altında basılmak/yayınlanmak üzere 3. kişilere (basımevi, yayıncı, kurum, kuruluş…) gönderilebilecektir. Bu kullanım usulü güvenlik kamera görüntülerini kapsamayacak olup, ilgili görsel/işitsel kişisel veriler kullanılmadan önce (Misalen; etkinliğin başında) katılımcılara ayrıca bilgilendirme yapılacak olup, açık rızaları alınacaktır.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kurum bünyesinde mevzuat kaynaklı çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla çalıştırılan engelli ve hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve/veya güvenlik tedbiri uygulanmış kişilere ilişkin sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin özel nitelikli kişisel veriler işlenmektedir. Kurum’un bu amaçlar haricinde başka herhangi bir doğrudan özel nitelikli kişisel veri işleme amacı olmamakla birlikte Kurum’a sunmuş olduğunuz kimlik belgesi, fotoğraflar yahut etkinlikler kapsamında durağan/akan görüntülerden elde edilen veriler kapsamında dolaylı olarak edinilme ihtimali olan din, kılık-kıyafet, felsefi inanç, siyasi düşünce ve sağlık verileriniz (örneğin fotoğraftan anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler) ile Kurum tarafından sağlanan bir evrakta ihtiyari olarak belirttiğiniz özel nitelikli sair bilgiler.

-Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

 1. Web Sitesi, Uygulamalar, e posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya bir yazılım üzerinden,
 2. Sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web sitesindeki çerezler (Web sitesinde kullanılan çerezler belirlenebilir kılmamaktadır, detaylı bilgi için aşağıda yer alan Çerez Hakkında Bilgilendirme isimli kısmı inceleyiniz), telefon gibi vasıtalar aracılığı ile
 3. İlgili Kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığı ile
 4. Kayıt formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları, alındı ve harcama belgeleri, etkinliklerde kullanılan görüntü ve ses kayıt cihazları, güvenlik kamera kayıtları ile
 5. İnternet sitesinde yer alan bilgidestek@rehberimsensin.com aracılığı ya da “YKS- - LGS ve diğer sunduğumuz paketlere başvurular kısmıyla ve web sitemizdeki (www.rehberimsensin.com) “iletişim” kısmı aracılığıyla tarafımızla iletişime geçilmesi sırasında,
 6. Kurum resmi e-mail adresi olan bilgidestek@rehberimsensin.com adresine ya da herhangi bir mail adresine, kişisel veri gönderilmesi durumunda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileri, Rehberim Sensin ile kişisel veri sahibi arasındaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kurum birimlerince oluşturulacak ve güncellenerek işlenecek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileri, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı KVKK’ nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veriler işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecek ve aynı Kanunun 8’inci ve 9’uncu maddeleri kapsamında aktarılabilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel Verileriniz, Rehberim Sensin tarafından işbu “Aydınlatma Metninde” yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, hukuki ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK’nın 9. maddesi uyarınca Rehberim Sensin tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler Rehberim Sensin tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLAR

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Rehberim Sensin bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile Rehberim Sensin söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:
 2. Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 8. Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme

Haklarına Sahipler

Veri Sahibinin Başvurusu

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bilgidestek@rehberimsensin.com adresinden veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Rehberim Sensin tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir

Rehberim Sensin Bilişim Eğitim Danışmanlık ve Tic. A.Ş.

Sancak Caddesi No:9 Palandöken/Erzurum