12. Sınıf Fizik Konuları Nelerdir?

12. Sınıf Fizik Konuları Nelerdir?

12. sınıf fizik konuları Çembersel Hareketle başlar. Hareket ve kuvvet kavramlarıyla yakından ilişkili olduğu için diğer sınıflarda işlediğiniz hareket ve kuvvet kavramlarını bilmek önemlidir. 11. Sınıf fizik konuları makalemizde de anlattığımız gibi 12. Sınıf Fizik müfredatı öğrencilere göre 11. Sınıf Fizik konularına oranla daha kolay ve daha sözele yakın kabul görüyor. MEB Müfredatına göre biz 2. Dönem şeklinde sizlere konuları böleceğiz ama şunu bilmek lazım 1. Dönem sonuna doğru bazı okullar dalga mekaniğine giriş yaparken bazıları da direkt 2. Dönem başında ele alabiliyor. AYT için önemli konuların olduğu sınıflardan biridir. AYT Fizikte 7 civarında soru gelecektir. 12. Sınıf Fizik Konuları şu şekildedir:

12. Sınıf 1. Dönem Fizik Konuları 2023-2024

12. sınıf 1. Dönem fizik dersi, önemli mekanik hareket türlerini ele alır. İlk olarak, çembersel hareket kavramını işler, düzgün çembersel hareketin merkezcil kuvvetle ilişkisini açıklar ve çeşitli dönme hareketlerini analiz eder. Ardından, açısal momentumun fiziksel önemini ve korunumunu vurgular. Kütle çekim kuvvetini Newton'un hareket kanunlarına dayanarak açıklar ve kütle çekim potansiyel enerjisini tanımlar. Son olarak, Kepler Kanunlarını ele alır. Bu konu, basit harmonik hareketin temel prensiplerini açıklar, konumun zamana göre değişimini analiz eder, sarkaçların periyodunu ve hareket karakteristiklerini inceler. Bu bilgiler, mekanik hareketlerin anlaşılmasına ve hesaplamalarına katkı sağlar. Öğrencinin bu konularda takıldığı yerleri öğretmeniyle paralel götürmesi faydalı olacaktır. Tam müfredatı da aşağıya sizler için listeledik. 12. Sınıf 1. Dönem Fizik Konuları şöyledir:

 1. ÇEMBERSEL HAREKET
  1. Düzgün Çembersel Hareket
   • Düzgün çembersel hareketi açıklar.
   • Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
   • Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder.
   • Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar.
   •  
  2. Dönerek Öteleme Hareketi
   • Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır.
   • Eylemsizlik momenti kavramını açıklar.
   • Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar.
   •  
  3. Açısal Momentum
   • Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar.
   • Açısal momentumu çizgisel momentum ile ilişkilendirerek açıklar.
   • Açısal momentumu torkla ilişkilendirir.
   • Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar.
   •  
  4. Kütle Çekim Kuvveti
   • Kütle çekim kuvvetini açıklar.
   • Newton’ın Hareket Kanunları’nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler.
   • Kütle çekim potansiyel enerjisini açıklar.
   •  
 2. BASİT HARMONİK HAREKET
  • Basit harmonik hareketi düzgün çembersel hareketi kullanarak açıklar.
  • Basit harmonik harekette konumun zamana göre değişimini analiz eder.
  • Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar.
  • Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler.
  • Yay sarkacı ve basit sarkacın periyodu ile ilgili hesaplamalar yapar.
  1. Basit Harmonik Hareket

12. Sınıf 2. Dönem Fizik Konuları 2023-2024

12. sınıf 2. dönem fizik dersinde dalga mekaniği, atom fiziği, modern fizik ve modern fiziğin teknolojideki uygulamalarını ünite bazında müfredat gereği işlenir. Müfredat;ilk olarak, dalga mekaniği kavramlarına odaklanır ve su dalgalarında kırınım, girişim ve Doppler olayını açıklar. Elektromanyetik dalgaların ortak özelliklerini ve elektromanyetik spektrumu günlük yaşamla ilişkilendirir. Ardından, atom fiziğine giriş yapar, atomun tarihsel gelişimini, büyük patlama teorisini ve atom altı parçacıkların özelliklerini inceler. Radyoaktivite konusunda kararlı ve kararsız atomların özelliklerini karşılaştırır, nükleer fizyon ve füzyon olaylarını açıklar ve radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini ele alır. Modern fizik kısmında, özel görelilik teorisini, Michelson-Morley deneyini ve Einstein'ın temel postulatlarını açıklar. Kuantum fiziğine giriş yapar ve siyah cisim ışımasını ele alır. Fotoelektrik olayını, Compton saçılmasını ve De Broglie dalga boyunu inceler, ışığın ikili doğasını vurgular. Son olarak, modern fiziğin teknolojideki uygulamalarına odaklanır, görüntüleme teknolojileri, yarıiletken teknolojisi, süper iletkenler, nanoteknoloji ve lazer ışınlarının çalışma prensiplerini ve günlük hayattaki kullanım alanlarını açıklar. Daha çok 2. Dönem fizik konuları modern fizik ve teknolojinin nasıl bir araya geldiğini ve günlük hayatımızdaki teknolojik gelişmelerin temellerini anlamamıza yardımcı olur. AYT’de de dalga mekaniği dahil önemli ölçüde soru geldiğini unutmayın. Sizler için aşağıda hem üniteleri hem de kazanımlarını detaylı açıkladık.12. Sınıf 2. Dönem Fizik Konuları şöyledir:

 1. DALGA MEKANİĞİ
  1. Dalgalarda Kırınım, Girişim Ve Doppler Olayı
   • Su dalgalarında kırınım olayının dalga boyu ve yarık genişliği ile ilişkisini
   • Su dalgalarında girişim olayını açıklar.
   • Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar.
   • Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar.
   • Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar.
   • Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar.
   •  
  2. Elektromanyetik Dalgalar
   • Elektromanyetik dalgaların ortak özelliklerini açıklar.
   • Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar.
   •  
 2. ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE
  1. Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
   • Atom kavramını açıklar.
   • Atomun uyarılma yollarını açıklar.
   • Modern atom teorisinin önemini açıklar.
   •  
  2. Büyük Patlama Ve Evrenin Oluşumu
   • Büyük patlama teorisini açıklar.
   • Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar.
   • Madde oluşum sürecini açıklar.
   • Madde ve anti madde kavramlarını açıklar.
   •  
  3. Radyoaktivite
   • Kararlı ve kararsız durumdaki atomların özelliklerini karşılaştırır.
   • Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindekideğişimi açıklar."
   • Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar.
   • Radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
   •  
 3. 5. MODERN FİZİK
  1. Özel Görelilik
   • Michelson–Morley deneyinin amacını ve sonuçlarını açıklar.
   • Einstein’ın özel görelilik teorisinin temel postülalarını ifade eder.
   • Göreli zaman ve göreli uzunluk kavramlarını açıklar.
   • Kütle-enerji eşdeğerliğini açıklar
   •  
  2. Kuantum Fiziğine Giriş
   • Siyah cisim ışımasını açıklar.
   •  
  3. Fotoelektrik Olayı
   • Foton kavramını açıklar.
   • Fotoelektrik olayını açıklar.
   • Farklı metaller için maksimum kinetik enerji-frekans grafiğini çizer.
   • Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalineşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar."
   • Fotoelektrik olayın günlük hayattaki uygulamalarına örnekler verir.
   • Fotoelektrik olayla ilgili hesaplamalar yapar.
   •  
  4. Compton Saçılması Ve De Broglie Dalga Boyu
   • Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar.
   • Compton ve fotoelektrik olaylarının benzer yönlerini belirterek ışığın tanecik doğasıhakkında çıkarım yapar.
   • Işığın ikili doğasını açıklar.
   • Madde ve dalga arasındaki ilişkiyi açıklar.
   •  
 4. MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
  1. Görüntüleme Teknolojileri
   • Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar.
   • LCD ve plazma teknolojilerinde fizik biliminin yerini açıklar.
   •  
  2. Yarı İletken Teknolojisi
   • Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar.
   • Yarı iletken malzemelerin teknolojideki önemini açıklar.
   • Güneş pillerinin çalışma şeklini açıklar.
   • Günlük hayatı kolaylaştıran, güneş pillerinin kullanıldığı sistem tasarlar.
   •  
  3. Süper İletkenler
   • Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar.
   • Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
   •  
  4. Nanoteknoloji
   • Nanobilimin temellerini açıklar.
   • Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar
   • Nanomalzemelerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
   •  
  5. Laser Işınları
   • LASER ışınlarının elde edilişini açıklar.
   • LASER ışınlarının teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
   •  

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

12. Sınıf Fizik İlk Konu Nedir?

12. sınıf Fizik ilk konu şöyledir: Çembersel Hareket konusudur. Bu ünite altında 5 konu vardır. Çembersel Hareketle müfredat ilk olarak, düzgün çembersel hareketi açıklar, merkezcil kuvvetin etkisi altında olan değişkenleri analiz eder ve bu tür hareketi yapan cisimlerin davranışlarını inceler. Ayrıca, farklı yüzeylerdeki araçların emniyetli dönüş şartlarına ilişkin hesaplamalar yapmayı ele alır. Ardından, öteleme ve dönme hareketlerini karşılaştırır, eylemsizlik momenti kavramını açıklar ve dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cisimlerin kinetik enerjisinin değişkenlerini tanımlar. Açısal momentumun fiziksel önemini vurgular, bu niceliği çizgisel momentum ile ilişkilendirir, torkla nasıl ilişkilendirdiğini açıklar ve günlük yaşamdan örneklerle açısal momentumun korunumunu gösterir. Ayrıca, kütle çekim kuvvetini açıklar, Newton'un hareket kanunlarına dayalı olarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri tanımlar ve kütle çekim potansiyel enerjisini inceler. Son olarak, Kepler Kanunları'nı ele alır. Bu konu, fiziksel hareketin temel kavramlarını ve ilişkilerini anlamaya yardımcı olur.

12. Sınıf Fizik Kaç Ünite Var?

12. sınıf fizikte ünite sayısı şöyledir: 6 ünite 20 konudan oluşur. Birinci dönemde 2 ünite 6 konu yer almaktayken 2. Döneme ise 14 konu 4 ünite yer alır. 12. sınıf 2. Dönem konuları güzünüze çok gelse de öyle değildir. Öğrencilerin sözel gibi değerlendirdiği konular 2. Döneme denk gelmektedir. Her yıl düzenli olarak buralardan sorular da gelmektedir.

AYT. 12. Sınıf Fizik Konuları nelerdir?

12. sınıf Fizik konularının her biri AYT Fizik Testinde sorulur. 6 ünite ve 20 konudan oluşan müfredatın tamamından öğrenciler sorumludur. Özellikle ağırlıklı gelen konulardan “Çembersel Hareket” ünitesine dikkat etmeli ve bu konuyu öğrenirken zorlanmamanız için TYT’ de ilişkili konularda eksiğinizin olmaması gerekmektedir.

AYT 12. Sınıf konuları şu şekildedir: Çembersel Hareket, Basit Harmonik Hareket, Dalga Mekaniği, Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite, Modern Fizik, Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamarı konularından oluşur.

12. Sınıf Fizik Nasıl Çalışılır?

Fizik öğrenimi zorlu bir süreç olabilir, ancak başarılı olmanız için bazı öneriler hazırladık. İlk olarak, her konuyu ayrıntılı olarak inceleyin, alt başlıkları ve anahtar kavramları belirleyin. Ders kitapları ve önerilen kaynakları kullanarak konuları anlamaya çalışın ve notlar alın. Problem çözme becerilerinizi geliştirmek için örnek soruları çözün ve çözüm videolarından faydalanın. Düzenli çalışma alışkanlığı kazanmak için haftalık ve günlük programlar oluşturun. Sorularınızı çözemediğinizde öğretmenlerinizden veya rehberlerinizden yardım istemekten çekinmeyin. Grup çalışmalarıyla konuları daha iyi anlayabilir ve test ve sınavlarda kendinizi değerlendirebilirsiniz. Fizik hem teorik hem matematiksel bir disiplindir, bu nedenle hem teorik kavramları anlamaya hem de matematiksel becerilerinizi geliştirmeye odaklanın. Bu adım adım önerilerimizi takip ederek fizik öğrenim sürecinizi daha etkili hale getirebilirsiniz.

12. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri şu şekildir: Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğunu mutlaka deneyebilirsiniz. Çünkü Rehberim Sensin ailesi olarak; öğrencilerin eğitim süreçlerini, eksiklerini ve sınav yönetim becerilerini derinlemesine analiz ederek, yapay zekâ destekli bir dijital platformda sunuyoruz. Analizlerin ötesinde, uzman danışmanlarımızla öğrencilerin psikolojik durumlarını ve geliştirilmesi gereken alanları tespit ediyoruz. Deneme sınavları ve check-up testleri ile öğrencilerin sorunlu konularını belirleyip, öğrencinin ihtiyaçlarına özel bir öğrenme planı oluşturuyoruz. Bu plana göre de birebir görüşmelerde öğrencilere hangi dersi, nasıl ve ne zaman çalışmaları gerektiğini detaylı bir şekilde öğretiyoruz.

Ayrıca, haftalık ve günlük takip sayesinde öğrencilerin tekrar ihtiyaçlarını belirliyoruz. Unutulan konuları tespit edip otomatik olarak hatırlatmamız, öğrencilerin etkili bir şekilde tekrar yapmalarına yardımcı oluyor. Haftalık programları ve günlük çalışma planlarını kolayca yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca, uzman danışmanlarımız her hafta öğrencilerin psikolojik durumunu ele alarak sınav performansını artırmak için gerekli adımları atıyorlar.

Amacımız, öğrencileri kendine yeterli hale getirmek ve onlara özgüven kazandırmak. Bu sayede öğrenciler, tekrarları ve çalışma planlarını kendileri yönetebilir hale geliyorlar. Sonuç olarak, özgüvenleri arttıkça başarıları da artıyor.

12. Sınıf Fizik Kaynak Önerileri

Kaynak seçimi, ekonomik ve bireyselleştirilmiş gelişim açısından önemlidir. Müfredat uyumu, konu işleyişi, örnek sorular, açık ve anlaşılır konu anlatımı, görseller, çözümlü örnekler, öğrenci yorumları, ek materyaller, yayınevi ve yazar bilgisi gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Bu faktörleri karşılaştırarak ve inceleyerek en uygun kaynağı seçmek, öğrenme sürecini daha etkili hale getirecektir. 12. Sınıf fizik konuları gereği 11’e göre daha az kapsamlı olduğundan ve sizler de artık YKS öğrencisi sayıldığınızdan kaynaklı olarak kaynaklarınızı seçerken 12. Sınıf kitapları yerine AYT Fizik kaynakları seçebilirsiniz. Zaten 12. Sınıf fizik kaynak önerileri kısıtlı kalacaktır. Biz de bu yüzden sizlere AYT Fizik kaynaklarıyla harmanladık. Listeden kaynakları araştırıp kendinize uygununu bulmanızda yararlanabilirsiniz. 12. Sınıf Fizik Kaynak Önerileri şu şekildedir:

 • 12. Sınıf Fen Lisesi Fizik Seti Çap Yayınları
 • 12. Sınıf Taktiklerle Fizik 1. Kitap Benim Hocam Yayınları
 • 12. Sınıf Fizik Kazanım Merkezli Soru Bankası Seti Sonuç Yayınları
 • 2024 AYT Fizik Soru Bankası Üç Dört Beş Yayınları
 • YKS AYT Fizik Soru Kitabı Palme Yayınları
 • 2024 AYT Fizik Tamamı Video Çözümlü Soru Bankası Benim Hocam Yayınları
 • AYT Fizik Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları
 • 2024 AYT 3D Fizik Tamamı Video Çözümlü Soru Bankası 3D Yayınları
 • AYT 40 Seans Fizik Soru Bankası Okyanus Yayınları
 • AYT Fizik Soru Bankası Hız ve Renk Yayınları
 • AYT Fizik Pro Soru Bankası Yayın Denizi Yayınları
 • TYT AYT Fizik Soru Bankası Fen Bilimleri Yayıncılık
 • AYT Fizik Soru Bankası Karekök Yayınları
 •  

Diğer 12. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

12. Sınıf Matematik Konuları
12. Sınıf Kimya Konuları
12. Sınıf Biyoloji Konuları
12. Sınıf Coğrafya Konuları
12. Sınıf Tarih Konuları
12. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler