11. Sınıf kimya Konuları Nelerdir?

11. Sınıf kimya Konuları Nelerdir?

11. sınıf kimya konuları AYT’de çok önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin bu konularda derinlemesine öğrenmeleri çok önemlidir. Çünkü tüm YKS Hazırlnanlarda bilir ki 11. Sınıf kimya müfredatı hem ağırdır hem de getirisi öğrenciler için çok değerli noktadır. Bu böyle oluncada 11. Sınıf kimya müfredatını planlı çalışmanın değeri artıyor. Peki ama 11. Sınıf kimya konuları nelerdir? 11. Sınıf 1. Dönem konuları nelerdir? 11. Sınıf kimya 2. Dönem konuları nelerdir? Öğrenciler merak ediyor. 11. Sınıf kimya konuları şu şekildedir:

11. Sınıf 1. Dönem Kimya Konuları 2023- 2024

11. sınıf 1. Dönem kimya konuları AYT’de ağırlıklı olarak soru getiriyor. Sınavlarda da öğrenciler zorlanabiliyor. 1. dönemde Modern Atom Teorisi, gazlar ve sıvı çözeltiler gibi temel kimya konuları ele alınır. Atomun kuantum modeli ve periyodik sistemdeki elementlerin elektron dizilimleri anlatılır. Gazlar bölümünde gazların özellikleri ve yasaları, ideal gaz yasası, kinetik teori, gaz karışımları ve gerçek gazlar açıklanır. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük konusunda ise çözelti oluşumunu, derişim birimlerini, koligatif özellikleri, çözünürlük kavramını ve sıcaklık-basınç etkisini ele alır. Bu bölümler, kimya biliminin önemli temel prensiplerini kapsar. 11. Sınıf 1. dönem kimya konuları şöyledir: 

 1. Modern Atom Teorisi
  1. Atomun Kuantum Modeli
   • Atomu kuantum modeliyle açıklar.
  2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
   • Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.
  3. Periyodik Özellikler
   • Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar.
  4. Elementleri Tanıyalım
   • Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar.
  5. Yükseltgenme Basamakları
   • Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 2. Gazlar
  1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
   • Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar.
   • Gaz yasalarını açıklar.
  2. İdeal Gaz Yasası
   • Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
  3. Gazlarda Kinetik Teori
   • Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
  4. Gaz Karışımları
   • Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar.
  5. Gerçek Gazlar
   • Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar.
 3. Sıvı Çözeltiler Ve Çözünürlük
  1. Çözücü Çözünen Etkileşimleri
   • Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar.
  2. Derişim Birimleri
   • Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir.
   • Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar.
  3. Koligatif Özellikler
   • Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar.
  4. Çözünürlük
   • Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır.
  5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
   • Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.

11. Sınıf 2. Dönem Kimya Konuları 2023- 2024

11. sınıf 2. dönem kimya konularında ve kazanımlarında Kimyasal Tepkimelerde Enerji bölümünde, tepkimelerde meydana gelen enerji değişimleri incelenir, oluşum entalpisi hesaplamaları yapılır, bağ enerjileri ve tepkime entalpisi arasındaki ilişki açıklanır ve Hess Yasası ile tepkime ısılarının toplanabilirliği ele alınır. Kimyasal Tepkimelerde Hız bölümünde kimyasal tepkimelerin hızları ve tepkime hızını etkileyen faktörler açıklanır. Kimyasal Tepkimelerde Denge bölümünde ise kimyasal denge kavramı, dengeyi etkileyen faktörler, sulu çözelti denge sistemleri, pH ve pOH kavramları, Brönsted-Lowry asit-baz teorisi, tampon çözeltiler, tuz çözeltiler, kuvvetli asit-baz derişimleri ve çözünme-çökelme denge sistemleri ele alınır. Bu bölümler, kimyasal tepkimelerin enerjisi, hızı ve denge durumlarıyla ilgili önemli konuları kapsar. Aynı zamanda AYT kimya testinde düzenli olarak soru getiren ağırlıklı konulardır. 11. Sınıf 2. dönem kimya konuları şu şekildedir:

 1. Kimyasal Tepkimelerde Enerji
  1. Tepkimelerde Isı Değişimi
   • Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar.
  2. Oluşum Entalpisi
   • Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar.
  3. Bağ Enerjileri
   • Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
  4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
   • Hess Yasasını açıklar.
 2. Kimyasal Tepkimelerde Hız
  1. Tepkime Hızları
   • Kimyasal tepkimeler ile tanecik çarpışmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
   • Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar.
  2. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
   • Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar.
 3. Kimyasal Tepkimelerde Denge
  1. Kimyasal Denge
   • Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar.
  2. Dengeyi Etkileyen Faktörler
   • Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.
  3. Sulu Çözelti Dengeleri
   • pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar.
   • Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır.
   • Katyonların asitliğini ve anyonların bazlığını su ile etkileşimleri temelinde açıklar.
   • Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar.
   • Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar.
   • Tampon çözeltilerin özellikleri ile günlük kullanım alanlarını ilişkilendirir.
   • Tuz çözeltilerinin asitlik/bazlık özelliklerini açıklar.
   • Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler.
   • Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar.

11. Sınıf Kimya İlk Konu Ne?

11. sınıf kimya dersinin ilk konusu "Modern Atom Teorisi" olarak adlandırılır ve atomların yapısı, özellikleri ve kimyasal bağların temellerini ele alır. Öğrencilere atomun temel parçacıkları (protonlar, nötronlar, elektronlar), atom modelleri, elektron dağılımı, enerji seviyeleri, periyodik tablo, kimyasal bağlar, iyonlar, moleküller, bağ enerjileri ve kimyasal tepkimelerin atom düzeyinde nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi verir. Bu konu, öğrencilere kimyanın mikroskobik dünyasını anlama fırsatı sunar ve kimyanın temel taşları olan atomların yapısını ve davranışını anlamalarına yardımcı olur. Bu temel konu, öğrencilere kimyanın temellerini oluşturarak daha karmaşık kimya konularına geçiş yapmalarını sağlar.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

11. Sınıf Kimya Kaç Ünite Var?

11. sınıf Kimyada 6 ana ünite vardır: “Modern Atom Teorisi”, “Gazlar”, “Sıvı Çözeltiler Ve Çözünürlük”, “Kimyasal Tepkimelerde Enerji”, “Kimyasal Tepkimelerde Hız”, “Kimyasal Tepkimelerde Denge” bu üniteler arasında, öğrencilerin dikkatle üzerinde çalışması gereken kritik ve önemli konular bulunur. Bu konular, tüm yıl boyunca öğrencilerin yazılı sınavlarda ve AYT sınavında karşılaşabilecekleri soruları içerir. AYT kimya testi, düzenli olarak bu kritik konulardan sorular sorduğundan, bu konuların öğrenciler için büyük bir öneme sahip olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle, öğrencilerin bu kritik konulara özellikle odaklanmaları ve bu konuları çok iyi anlamaları sınav başarısı açısından kritik bir faktördür.

AYT. 11. Sınıf Kimya Konuları nelerdir?

Genel ünite başlıkları ile Modern Atom Teorisi, Gazlar, Sıvı Çözeltiler Ve Çözünürlük, Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Kimyasal Tepkimelerde Hız, Kimyasal Tepkimelerde Denge konuları AYT sınavındaki 11. sınıf konularını oluşturmaktadır.

11. Sınıf Kimya Nasıl Çalışılır?

11. Sınıf kimya dersini başarılı bir şekilde çalışmak için şunları yapabilirsiniz:

 1. Programlı Çalışma:Kendinize bir çalışma programı oluşturarak, kimya dersine düzenli bir şekilde zaman ayırın. Belirli bir zaman diliminde kimya çalışmak, bilgiyi daha etkili bir şekilde öğrenmenize yardımcı olur.
 2. Kavramları Anlama: Kimya dersindeki kavramları yalnızca ezberlemek yerine, derinlemesine anlamaya çalışın. Temel kavramları kavramak, daha karmaşık konuları anlamanızın temelidir.
 3. Not Tutma: Dersi dinlerken veya ders kitabını okurken notlar alın. Özellikle önemli kavramları, formülleri ve örnekleri not etmek, konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
 4. Destek Alın: Eğer bir konuyu anlamakta zorlanıyorsanız, öğretmeninizden veya arkadaşlarınızdan yardım istemekten çekinmeyin. Sorularınızı sormak ve belirsizlikleri gidermek önemlidir.
 5. Görsel Yardımlar: Kimya dersi, moleküler yapılar, denklemler ve kimyasal tepkimeler gibi görsel kavramları içerir. Bu görsel unsurları anlamak için şemalar, çizimler ve interaktif görsel kaynakları kullanabilirsiniz.
 6. Soruları Çözme: Kimya ders kitabınızda veya ek kaynaklarda bulunan soruları çözerek, teorik bilgiyi uygulamalı olarak anlamaya çalışın. Bu, konuları daha iyi pekiştirmenize yardımcı olacaktır.
 7. Düzenli Tekrarlar: Kimya dersini düzenli olarak gözden geçirin. Daha önce öğrendiğiniz konuları düzenli aralıklarla tekrarlayarak bilgilerinizi kalıcı hale getirin.
 8. Grup Çalışması: Kimya dersini arkadaşlarınızla grup çalışması yaparak öğrenmek, farklı bakış açıları kazanmanıza yardımcı olabilir.
 9. Kendinizi Ödüllendirin: Başarılarınızı kutlamak, motivasyonunuzu artırabilir. Bir konuyu başarıyla öğrendiğinizde veya bir sınavı geçtiğinizde kendinize küçük ödüller vermek motive edici olabilir.
 10. Sınavlara Hazırlık: Kimya sınavlarına hazırlanırken, sınav tekniklerini öğrenmeye ve deneme sınavları çözmeye odaklanın. Zaman yönetimi ve soruları nasıl ele almanız gerektiği konularında hazırlıklı olun.

Bu yaklaşımları kullanarak, 11. sınıf kimya dersini daha etkili bir şekilde öğrenebilir ve başarıyı artırabilirsiniz. Unutmayın ki düzenli çalışma ve sabır, başarılı olmanın anahtarıdır.

11. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Önerileri

Öğrenci danışmanlığı, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyerek, eğitim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan kritik bir hizmettir. Bu, öğrencilerin doğru kararlar almasına, motivasyonlarını yüksek tutmasına ve gelecekteki başarılarını şekillendirmelerine katkı sağlar. Bu noktada sizlere Rehberim Sensin’i tavsiye ediyoruz.

11.Sınıf öğrencilerine yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığı sırasında Rehberim Sensin olarak sunulan koçluk hizmetlerimiz, öğrencilere bireysel ve kişiselleştirilmiş bir çalışma planı oluşturmada yardımcı olur. Bu plan, her öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini belirler, sınav hazırlığına özgü stratejileri içerir ve öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanır. Aynı zamanda sınav stresi ve motivasyon yönetimi gibi önemli konularda rehberlik sunarız.

Öğrencilerimize sınavlara hazırlık sürecinde etkili öğrenme teknikleri öğretiriz. Not alma, düzenli tekrarlar, soru çözme becerileri gibi önemli öğrenme stratejilerini vurgularız. Düzenli ilerleme takibi ile öğrencilerin gelişimini yakından izler, haftalık ve günlük görevlerle ilerlemelerini yönlendiririz. Deneme sınavları çözme konusunda doğru stratejileri öğretir ve bu sınavların sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde analiz ederiz, böylece öğrencilerin eksikliklerini belirler ve üzerinde çalışmalarını sağlarız.

Rehberim Sensin olarak amacımız, her öğrencinin YKS sınavlarına daha hazır bir şekilde yaklaşmasını sağlamak, etkili bir şekilde çalışmalarını teşvik etmek ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Bu kapsamlı yaklaşım, öğrencilere sınav hazırlığı sürecini daha iyi yönetme ve en yüksek başarıyı elde etme fırsatı sunar.

11. Sınıf Kimya Kaynak Önerileri

Eğitim sürecinizi daha etkili hale getirmek ve başarıya ulaşmak için doğru kaynakları seçmek kritik bir ilk adımdır. Kaynak seçimi sırasında dikkat etmeniz gereken önemli noktalar vardır. İlk olarak, kendi bireysel ihtiyaçlarınızı değerlendirmelisiniz. Öğrenme hızınızı, güçlü ve zayıf yönlerinizi tanımlayarak hangi konularda daha fazla destek veya kaynağa ihtiyaç duyduğunuzu belirlemelisiniz. Ayrıca, kişisel rehberlik hizmetleri gibi özelleştirilmiş desteklerden faydalanabilir ve kaynak seçiminde uzmanların rehberliğine başvurabilirsiniz. İnternet, geniş bir öğrenme kaynağı havuzuna erişim sağlar, bu nedenle çevrimiçi kaynakları araştırarak konularınıza uygun videoları, yazıları ve ders materyallerini bulabilirsiniz. Kendi öğrenme tarzınıza ve seviyenize uygun kaynakları seçmek, öğrenmeyi daha etkili kılar, bu yüzden farklı öğrenme tarzlarını anlamak önemlidir. Güvenilir ve akademik kaynakları tercih etmek, kaynakların kalitesini sağlar. Ayrıca, öğrenme hedeflerinizi net bir şekilde belirlemek ve farklı kaynaklardan yararlanarak daha geniş bir bakış açısı elde etmek, öğrenme deneyiminizi zenginleştirebilir. Bu nedenle, size önerilen en iyi kaynakları değerlendirmek önemlidir. 11. Sınıf kimya kaynak önerileri şu şekildedir:

 

11. Sınıf Kimya Soru Kitabı Palme Yayıncılık

 

11. Sınıf Fen Liseleri Kimya Soru Kitabı Palme Yayıncılık

 

11. Sınıf Kimya Konu Anlatım Ders İşleyiş Modülleri Set Tamamı Video ÇözümlüAydın Yayınları

 

11. Sınıf Kimya Orbital Soru Bankası Orbital Yayınları

 

11. Sınıf Kimya Soru Bankası Video Çözümlü Bilgi Sarmal Yayınları

 

11. Sınıf Kimya Soru Bankası Birey Yayınları

 

11. Sınıf Fen Lisesi Kimya Seti Çap Yayınları

 

11. Sınıf Kimya Anadolu Seti Çap Yayınları

 

11. Sınıf Kimya Özet Delta Kültür Yayınları

 

11. Sınıf Kimya Tek Kitap Sonuç Yayınları

 

11. Sınıf Kimya Güncel Soru Bankası Karekök Yayınları

 

11. Sınıf Fen Liseleri Kimya Konu Anlatımlı Palme Yayıncılık

 

11. Sınıf Kimya Ders Anlatım Föyü Eis Yayınları

 

11. Sınıf Kimya Soru Bankası FDD Yayınları

 

11. Sınıf Iceberg Kimya Soru Bankası Okyanus Yayınları

 

11. Sınıf Kimya MPS Konu Anlatımı ve Soru Çözümü Karekök Yayınları

 

11. Sınıf Kimya Video Çözümlü Soru Bankası Evrensel İletişim Yayınları

 

11. Sınıf Kimya Pro Soru Bankası Yayın Denizi Yayınları

Diğer 11. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

11. Sınıf Matematik Konuları

11. Sınıf Fizik Konuları

11. Sınıf Biyoloji Konuları

11. Sınıf Coğrafya Konuları

11. Sınıf Tarih Konuları

11. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler